แนะนำการใช้สถานีแบบไม่มีนายสถานี

กรณีขึ6นรถไฟ

กรณีท&มี บี ตั ร IC

ในกรณีทีม9 ีบัตร IC ใหน้ ำบัตร IC มาสัมผัสกบั เคร9อื งตรวจตDัวก่อนเขา้ ไปในสถานี ในกรณีทีส9 มั ผัสแลว้ เคร9อื งแสดงผล
ความผดิ ปกติข6นึ กรุณาหยบิ ใบรับรองการขึน6 ลงรถไฟทีส9 ถานีจากเคร9ืองออกใบรับรองข6นึ ลงรถไฟท9สี ถานีหรอื ท9ีจัด
วางอยู่ใกลกั้บช่องตดิ ต่อสอบถามของสถานีแลว้ นำไปย9ืนพรอ้ มกับบัตร IC ทีส9 ถานีทีม9 ีนายสถานี

กรณีท&มี บี ตั ร IC

กรณีท&มี ตี ว+ั โดยสาร

ในกรณีทีม9 ีตDัวโดยสารท9ใี ชล้ งรถสถานีปลายทางจากสถานที ีก9 ำลังจะขึน6 รถก็สามารถเดินเขา้ ไปในสถานีไดเ้ลย

ในกรณีท&ไี มมี่บตั ร IC หรอื ตว+ั โดยสาร

ในกรณีทีไ9 มม่ บี ัตร IC หรือตDัวโดยสาร กรุณาหยบิ ใบรับรองการขึน6 ลงรถไฟท9ีสถานจี ากเคร9ืองออกใบรับรองข6นึ ลงรถไฟ
ทีส9 ถานีหรือทีจ9 ดั วางอยู่ใกลกั้บช่องตดิ ต่อสอบถามของสถานีแลว้ นำไปย9ืนพรอ้ มชำระค่าโดยสารทีส9 ถานีทีม9 ีนายสถานี

ในกรณีท&ไี มมี่บตั ร IC หรอื ตว+ั โดยสาร

กรณลี งรถไฟ

กรณีท&มี บี ตั ร IC

ในกรณีทีม9 ีบัตร IC กรุณานำบัตร IC ไปสมั ผัสทีเ9 คร9ืองตรวจตัวD ท9ีอยูท่ างดา้ นขวาแลว้ ออกจากสถานี ในกรณีทีส9 มั ผัสแลว้
เครือ9 งแสดงผลความผดิ ปกติข6นึ กรุณาหยบิ ใบรับรองการขึน6 ลงรถไฟทีส9 ถานีจากเคร9ืองออกใบรับรองข6นึ ลงรถไฟที9
สถานีหรือท9ีจดั วางอยู่ใกลกั้บช่องตดิ ต่อสอบถามของสถานีแลว้ นำไปย9ืนพรอ้ มกับบัตร IC ทีส9 ถานีทีจ9 ะใชบ้ ริการตอ่ ไป

กรณีท&มี บี ตั ร IC

ในกรณีนอกเหนอื จากบตั ร IC

กรุณาใส่ตDัวท9ใี ชแ้ ลว้ ลงใน “กล่องเก็บตDัว” ทีจ9 ัดเตรยี มไวแ้ ลว้ เดนิ ออกจากสถานี

ในกรณีนอกเหนอื จากบตั ร IC

บตั ร IC / ตDัวโดยสารที9สามารถใชที้9สถานีไรพ้ นักงานได ้

บัตร IC คมนาคม

บัตร IC คมนาคม
 • * หนา้ ตDัวเป็นเพียงภาพประกอบ
 • *“PASMO” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทพาสโมจำกัด
 • *“Suica” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเทีย9 วฮกิ าชนิ ฮิ งจาํ กัด
 • *“Kitaca” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเทีย9 วฮอกไกโดจำกัด
 • *“TOICA” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเทีย9 วโทไคจำกัด
 • *“manaca” “マナカ” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทระบบพัฒนาการคมนาคมนาโกย่าจำกัด และ บริษัทเอม็ ไอซีจำกัด
 • *“SUGOCA” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเทีย9 วคิวชูจำกัด
 • *“PiTaPa” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทสุรุทโตะ KANSAI จาํ กัด
 • *“ICOCA” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเทีย9 วนิชนิ ิฮงจาํ กัด
 • *“nimoca” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของบริษัทการรถไฟนิชนิ ิฮงจาํ กัด
 • *“はやかけん” เป็นเคร9ืองหมายการคา้ จดทะเบียนของกรมคมนาคมฟุกุโอกะ

ตวั อยา่ งตว+ั โดยสาร

ตวั อยา่ งตว+ั โดยสาร
 • *หนา้ ตDัวเป็นเพียงภาพประกอบ