แนะนำการใช้สถานีแบบไม่มีนายสถานี

กรณีขึ้นรถไฟ

กรณีที่มีบัตร IC

ในกรณีที่มีบัตร IC ให้นำบัตร IC มาสัมผัสกับเครื่องตรวจตั๋วก่อนเข้าไปในสถานี ในกรณีที่สัมผัสแล้วเครื่องแสดงผล ความผิดปกติขึ้น กรุณาหยิบใบรับรองการขึ้นลงรถไฟที่สถานีจากเครื่องออกใบรับรองขึ้นลงรถไฟที่สถานีหรือ ที่จัด วางอยู่ใกลกับช่องติดต่อสอบถามของสถานีแล้วนำไปยื่นพร้อมกับบัตร IC ที่สถานีที่มีนายสถานี

กรณีท&มี บี ตั ร IC

กรณีที่มีตั๋วโดยสาร

ในกรณีที่มีตั๋วโดยสารที่ใช้ลงรถสถานีปลายทางจากสถานที่กำลังจะขึ้นรถก็สามารถเดินเข้าไปในสถานีได้เลย

ในกรณีที่ไม่มีบัตร IC หรือตั๋วโดยสาร

ในกรณีที่ไม่มีบัตร IC หรือตั๋วโดยสาร กรุณาหยิบใบรับรองการขึ้นลงรถไฟที่สถานีจากเครื่องออกใบรับรองขึ้นลงรถไฟ ที่สถานีหรือทีจัดวางอยู่ใกล้กับช่องติดต่อสอบถามของสถานีแล้วนำไปยื่นพรอ้มชำระค่าโดยสารที่สถานีที่มีนายสถานี

ในกรณีท&ไี มมี่บตั ร IC หรอื ตว+ั โดยสาร

กรณีลงรถไฟ

กรณีที่มีบัตร IC

ในกรณีที่มีบัตร IC กรุณานำบัตร IC ไปสัมผัสที่เครื่องตรวจตั๋วที่อยู่ทางด้านขวาแล้วออกจากสถานี ในกรณีทีส้มผัสแล้ว เครื่องแสดงผลความผิดปกติขึ้น กรุณาหยิบใบรับรองการขึ้นลงรถไฟที่สถานีจากเครื่องออกใบรับรองขึ้นลงรถไฟที่ สถานีหรือที่จัดวางอยู่ใกล้กับช่องติดต่อสอบถามของสถานีแล้วนำไปยื่นพรอ้มกับบัตร IC ที่สถานีที่จะใช้บริการต่อไป

กรณีท&มี บี ตั ร IC

ในกรณีนอกเหนือจากบัตร IC

กรุณาใส่ตั๋วที่ใช้แล้วลงใน “กล่องเก็บตั๋ว” ที่จัดเตรียมไว้แล้วเดินออกจากสถานี

ในกรณีนอกเหนอื จากบตั ร IC

บัตร IC / ตั๋วโดยสารที่สามารถใช้ที่สถานีไร้พนักงานได ้

บัตร IC คมนาคม

บัตร IC คมนาคม
 • * หน้าตั๋วเป็นเพียงภาพประกอบ
 • *“PASMO” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทพาสโมจำกัด
 • *“Suica” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเที่ยวฮิกาชินิฮงจำกัด
 • *“Kitaca” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเที่ยวฮอกไกโดจำกัด
 • *“TOICA” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเที่ยวโทไคจำกัด
 • *“manaca” “マナカ” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทระบบพัฒนาการคมนาคมนาโกย่าจำกัด และ บริษัทเอ็มไอซีจำกัด
 • *“SUGOCA” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเที่ยวคิวชูจำกัด
 • *“PiTaPa” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทสุรุทโตะ KANSAI จำกัด
 • *“ICOCA” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทการรถไฟท่องเที่ยวนิชินิฮงจำกัด
 • *“nimoca” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทการรถไฟนิชินิฮงจำกัด
 • *“はやかけん” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกรมคมนาคมฟุกุโอกะ

ตัวอย่างตั๋วโดยสาร

ตวั อยา่ งตว+ั โดยสาร
 • * หน้าตั๋วเป็นเพียงภาพประกอบ